Konsorcium

DIH v Olomouci se specializuje na oblast zdravotnictví díky spolupráci těchto zakladatelů:

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci (Universitas Palackiana Olomucensis) byla založena v roce 1573 a je druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. V roce 2019 studovalo na UP přes 22 000 studentů. V současnosti UP sestává z osmi fakult a umožňuje studium v 749 studijních programech.

Univerzita Palackého v Olomouci patří k významným středoevropským centrům vzdělanosti a výzkumu a v celé řadě oborů dosahuje svými výsledky evropské a světové úrovně. Kromě toho hraje i důležitou roli regionální. Je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji. Bez Univerzity Palackého si nelze představit hospodářský růst a rozvoj regionu.

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Centrum pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého (UP), které zajišťuje ochranu a komerční využití duševního vlastnictví UP a pomáhá nově vzniklým firmám se vstupem do reálného podnikatelského prostředí. Koordinuje aktivity DIGI2Health.


Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého

Ústav molekulární a translační medicíny je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum zaměřují na identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů, na hodnocení biologické aktivity malých molekul pomocí vysoce kapacitních skríningových testů a preklinický vývoj.

Fakultní nemocnice Olomouc

Největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji, jehož součástí je Národní telemedicínské centrum, které dlouhodobě a systematicky rozvíjí poznatky, znalosti a zkušenosti v digitálních inovacích ve zdravotní péči. Disponuje unikátními technologiemi a je Kompetenčním místem v oblasti telemedicíny Ministerstva zdravotnictví ČR a Referenčním místem Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí.

Inovační centrum Olomouckého kraje

Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) je zájmovým sdružením právnických osob a jednou z jeho důležitých rolí je naplňování Regionální inovační strategie v Olomouckém kraji.

A co je naší vizí? ICOK vidí kraj jako region ve všech ohledech vstřícný k inovacím a odpovědnému podnikání. Naším posláním je náš region dále rozvíjet a podporovat všechny subjekty mající zájem se na tomto procesu podílet. Primárně se soustředíme na menší a střední podniky, ale dveře nezůstanou zavřené před nikým, kdo projeví zájem o naše služby. Razíme cestu novým myšlenkám a inovativním technologiím v praxi.

Inovace nás zajímají na úrovni nejen regionální, ale i evropské. Spolu s významnými partnery jsme zakládajícím členem Digi2Health (D2H) v souladu s programem digitální Evropa. Jaká je v tomto projektu role ICOK? Primárně bude ICOK identifikovat potřeby v oblasti digitalizace, a to na základě informací poskytnutých potenciálními klienty D2H. Následně zprostředkujeme kontakt mezi klientem a expertním zázemím D2H za účelem hlubší analýzy včetně identifikace potřeb a následného nalezení nástrojů podpory. Podpoříme vznik start-upů orientovaných směrem k tématu e-health, telemedicíny aj., ale i start-upů jiného zaměření. Zde je naší rolí poskytnout mentoring, poradenské služby a pomoc při hledání financování rozvoje podnikání. V neposlední řadě si klademe za cíl propojení na regionální inovační ekosystém. Dále budeme podporovat a poskytovat součinnost při hledání dalších finančních zdrojů pro rozvoj D2H a hledat kanály k propojování s ostatními národními i evropskými huby.


ECONET OPENFUNDING

Jsme původem mezinárodní poradenská společnost s více než 25 lety zkušeností v oblasti veřejného financování, přičemž v České republice působíme od roku 2004. Našim klientům nabízíme nejen služby v oblasti projektů financovaných z veřejných zdrojů na národní úrovni, ale také v oblasti mezinárodních projektů financovaných např. z rámcových programů. Jme zaměřeni především na projekty v oblasti ICT, digitalizace, výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání v malých a středních firmách.

FundingBox

Platforma FundingBox je neziskový spin-off ECONETu zaměřený na mezinárodní projekty financované především z programu Horizon 2020 v oblasti digitalizace, Digitálních inovačních hubů, akcelerace startupů, inovací, výzkumu a vývoje a moderních technologií obecně. V současné době se jako koordinátoři nebo partneři podílíme na více než 30 projektech spolufinancovaných z programu Horizon 2020, ve kterých pomáháme inovátorům a malým a středním firmám napříč Evropou s digitalizací, ve spolupráci s Evropskou komisí budujeme komunitu Digitálních inovačních hubů a zajišťujeme kaskádové financování prostřednictvím tzv. „open calls“.

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, zřízený společností AGEL a.s., nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě, je obecně prospěšnou společností, jejímž cílem je podpora vzdělávání, rozvoj zdravotní péče i zdravotní osvěty a také realizace vědecko-výzkumných projektů. Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. se podílí především na prohlubování odborných znalostí lékařů a středního zdravotnického personálu, ale také na vzdělávání pacientů a laické veřejnosti prostřednictvím osvětové činnosti v oblasti prevence. Důraz je kladen i na budování základny vlastních odborníků pro vědu a výzkum formou podpory publikační činnosti, doktorandského studia, habilitačního a jmenovacího řízení. Ve shodě s uvedenými aktivitami společnost poskytuje informační, konzultační a poradenské služby, mající za cíl zajistit finanční a materiální zdroje nezbytné k rozvoji moderního zdravotnictví a kvality poskytované zdravotní péče.

Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Hlavním cílem krajské nemocnice je poskytování kvalitní péče pacientům ve všech specializovaných odděleních.

Krajská nemocnice T. Bati zaměstnává na všech svých pracovištích více než 2230 lidí, z toho je nejméně 340 lékařů, více než 1580 ostatního nelékařského zdravotnického personálu a méně než 310 tvoří skupina nezdravotníků vč. dělnických profesí. Ročně v KNTB hospitalizujeme přes 45 tisíc pacientů. K dispozici máme 914 lůžek, z toho je 756 pro akutní péči a 158 pro následnou péči. Nejbližší budoucnost nemocnice vidíme v jejím dalším rozvoji a modernizaci s cílem zlepšit služby a prostředí pro pacienty a zaměstnance, zajistit vysokou kvalitu specializované péče a trend poskytování služeb moderní medicíny. Veškeré kroky nemocnice směřují ke zlepšení kvality i dostupnosti léčebné péče a spokojenosti pacienta.